Algemene voorwaarden

<Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenware dat er schriftelijk zou worden van afgeweken.

2   HET KONTRAKT

A.Onze aanbiedingen hebben alleen informatieve waarden, Iedere nieuwe aanbieding doet alle voorgaande teniet, om het even of ze gedaan werden door de directie of door een ondergeschikte van onze firma.

 1. Alleen door en bij onze schriftelijke aanvaarding van het definitief aanbod, geformuleerd door onze klant op basis van
  deze informatie, komt een overeenkomst tot stand.
 2. Alle verkoopsovereenkomsten worden geacht te zijn ontstaan in Stekene.
 3. LEVERING
 4. De gegevens welke wij verschaffen nopens de leveringstermijnen zijn bedoeld als richtlijn. Wij garanderen derhalve geen
  levering op een vastgestelde dag. Mocht de levering niet gebeurd zijn op de aangeduide datum, verbindt onze firma zich
  ertoe te leveren binnen de 45 dagen welke volgen op deze waarop onze klant ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 5. Indien een geval van overmacht de uitvoering van een opdracht onmogelijk maakt, zal de leveringsdatum verschoven worden met een tijdruimte gelijk aan die welke de leveringsdatum heeft verhinderd.Zonder een Limitatieve opsomming te willen geven noemen wij als overmacht werkstakingen, ongevallen, breuk aan machines, of hun onderdelen, gebrek aan materiaal, aan arbeidskracht, aan transportmogelijkheid en in het algemeen alle omstandigheden bij onze leveranciers ontstaan, bij onze verkopers, bij onszelf of onderweg welke het normale fabricage­proces of vervoer in de weg staan.
 6. BETALINGSVOORWAARDEN
 7. Alle facturen zij betaalbaar in ons magazijn te Stekene.
 8. De prijs is contant betaalbaar bij afhaling,van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
 9. Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant er toe gehouden om boven de verschuldigde hoofdsom EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING AAN ONZE FIRMA TE BETA­LEN:
 • Een rente berekend aan 1% per maand vanaf de vervaldag voor het door de firma ingevolge vertraging in betaling gelden renteopbrengst en omloopsnelheid verlies.
 • Een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigd gebleven hoofdsom, doch minstens groot 65 EURO dit ten titel van overeenkomstig art. 1226 ev. van het Burgerlijk Wetboek teneinde stipte betaling te verzekeren en ter vergoeding van de door onze firma geleden schade ingevolge verhoogde beheerskosten, met uitzondering van de kosten om tot gerechtelijke inning te komen.
 1. Bij wanbetaling blijft het geleverde materiaal onze eigendom totdat de goederen betaald zijn.
 2. Iederevertraging in betaling om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle
  nog openstaande schuldvorderingen eisbaar worden.
 3. Ingeval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen tot de
  betaling gebeurd is.
 4. KLACHTEN

A.De koper moet eventuele klachten indienen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.                       

B.Klachten vanwege de koper verhinderen niet dat de factuur betaalbaar wordt op haar vervaldag.

6.BEVOEGDHEID

 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. ( Belgische Arbitrage Instelling)  belast  met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement,dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I. , Lieven Bauwenstraat 20 te 8200 Brugge ( tel. 050/32 35 95 en fax. 050/ 45 60 74 ) Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.