ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. 1 Toepassingsgebied

Onder de term ‘klant’ dient hierna te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie deze factuur / creditnota is gericht. Elke opdracht of bestelling vanwege de klant stelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud voorop van onze hiernavolgende algemene voorwaarden en dit met uitsluiting van elke andersluidende beschikking die eventueel in de algemene voorwaarden van de klant zou voorkomen.  De hiernavolgende voorwaarden blijven geldig zelf ingeval één of meerdere om een of andere reden nietig of zonder gevolg zouden zijn. De hiernavolgende voorwaarden zijn enkel niet van toepassing in de mate waarin ze zouden afwijken van uitdrukkelijke andersluidende door ons aangegane overeenkomsten of verbintenissen.

 

Art. 2 Productie en waarborg

Vermits de constructeur  te allen tijde veranderingen kan aanbrengen  aan zijn producten dient de klant deze wijzigingen te aanvaarden,

zonder enige mogelijkheid van verhaal en zonder dat hij hierover dient te worden ingelicht.  Onze waarborg reikt niet verder dan de waarborg welke door de constructeur  wordt verstrekt, en wordt enkel verleend aan de eerste koper. Hetzelfde geldt indien het voertuig abnormaal zou zijn gebruikt of zijn verwaarloosd.

 

Art. 3 Prijzen

Onze prijzen, opgenomen in catalogi, prijslijsten, enz. worden enkel bij benadering aangegeven.   Wij behouden ons het recht voor deze

prijzen te allen tijde te wijzigen.  Indien echter de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt heeft de klant het recht zijn bestelling te vernietigen. Alle fiscale lasten in voege op het ogenblik van de aflevering zijn ten laste van de klant.

 

Art. 4 Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering van alle verplichtingen van de klant is de plaats waar de verkoper-hersteller gevestigd is.

 

Art. 5 Betalingsmodaliteiten

  1. 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van E.W. Bandenservice contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen

na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan E.W. Bandenservice kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

  1. 2. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op hun vervaldag, na het verstrijken van 30 kalenderdagen,

door overschrijving op het rekeningnummer van E.W. Bandenservice. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst

op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

  1. 3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen, is de klant aan W. Bandenservice een nalatigheidintrest verschuldigd van 8 % per jaar. Het versturen van een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt E.W. Bandenservice zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

 

Art. 6 Klachten

Alle klachten m.b.t. de geleverde goederen dienen op het vervoerdocument of bij aflevering vermeld te worden.  Alle klachten m.b.t. de

gepresteerde diensten of de inhoud van deze factuur/creditnota moeten  ons, op straffe van verval en niet-ontvankelijkheid per aangetekend schrijven bekend gemaakt worden binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur / creditnota. Verborgen gebreken die zouden ontsnappen zelfs aan een aandachtig onderzoek van de geleverde koopwaar of de uitgevoerde werken moeten  ons, eveneens op straffe van verhaal en niet-ontvankelijk, binnen een termijn van 10 dagen na hun ontdekking per aangetekend schrijven bekend gemaakt worden.

Het is de klant niet toegelaten aan de vastgestelde gebreken zicht te verhelpen zonder onze toestemming.  Elke waarborg die zou kunnen beloofd zijn zal een einde nemen in geval de klant, zonder onze toestemming, zou gepoogd hebben zelf aan de gebreken te verhelpen.  In geval wij zouden erkennen dat een klacht gerechtvaardigd is, zal het ons geoorloofd zijn het gebrek te verhelpen of een schadeloosstelling uit te keren. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op enige nakomende schadeloosstelling van welke rechtstreekse of onrechtstreekse aard deze ook ware.

 

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en voorschotten

De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de E.W. Bandenservice tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met

eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd. De betaalde voorschotten  blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

 

Art. 8 Ontbinding

Indien de klant één of meerdere van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst  of onderhavige algemene voorwaarden, niet nakomt, indien hij failliet wordt verklaard, indien hij een gerechtelijke of minnelijke concordaat of uitstel van betaling vraagt, indien hij in vereffening wordt gesteld of indien zijn goederen of tegoeden  geheel of gedeeltelijk in beslag genomen, behouden  wij ons recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit ingevolge het loutere feit dat één der voormelde elementen zicht voordoet. In al de gevallen waar krachtens de overeenkomst  of de onderhavige algemene voorwaarden de overeenkomst  door ons als ontbonden ten nadele van de klant, zullen wij het recht hebben de onmiddellijke teruggave te eisen van de reeds geleverde goederen alsook deze opnieuw te verkopen.

 

Art. 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Bij eventuele geschillen dient het geschil te worden behandeld naar Belgisch recht en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement

Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. 1 Toepassingsgebied

Onder de term ‘klant’ dient hierna te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie deze factuur / creditnota is gericht. Elke opdracht of bestelling vanwege de klant stelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud voorop van onze hiernavolgende algemene voorwaarden en dit met uitsluiting van elke andersluidende beschikking die eventueel in de algemene voorwaarden van de klant zou voorkomen.  De hiernavolgende voorwaarden blijven geldig zelf ingeval één of meerdere om een of andere reden nietig of zonder gevolg zouden zijn. De hiernavolgende voorwaarden zijn enkel niet van toepassing in de mate waarin ze zouden afwijken van uitdrukkelijke andersluidende door ons aangegane overeenkomsten of verbintenissen.

 

Art. 2 Productie en waarborg

Vermits de constructeur  te allen tijde veranderingen kan aanbrengen  aan zijn producten dient de klant deze wijzigingen te aanvaarden,

zonder enige mogelijkheid van verhaal en zonder dat hij hierover dient te worden ingelicht.  Onze waarborg reikt niet verder dan de waarborg welke door de constructeur  wordt verstrekt, en wordt enkel verleend aan de eerste koper. Hetzelfde geldt indien het voertuig abnormaal zou zijn gebruikt of zijn verwaarloosd.

 

Art. 3 Prijzen

Onze prijzen, opgenomen in catalogi, prijslijsten, enz. worden enkel bij benadering aangegeven.   Wij behouden ons het recht voor deze

prijzen te allen tijde te wijzigen.  Indien echter de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt heeft de klant het recht zijn bestelling te vernietigen. Alle fiscale lasten in voege op het ogenblik van de aflevering zijn ten laste van de klant.

 

Art. 4 Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering van alle verplichtingen van de klant is de plaats waar de verkoper-hersteller gevestigd is.

 

Art. 5 Betalingsmodaliteiten

  1. 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van E.W. Bandenservice contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen

na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan E.W. Bandenservice kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

  1. 2. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op hun vervaldag, na het verstrijken van 30 kalenderdagen,

door overschrijving op het rekeningnummer van E.W. Bandenservice. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst

op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

  1. 3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen, is de klant aan W. Bandenservice een nalatigheidintrest verschuldigd van 8 % per jaar. Het versturen van een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt E.W. Bandenservice zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

 

Art. 6 Klachten

Alle klachten m.b.t. de geleverde goederen dienen op het vervoerdocument of bij aflevering vermeld te worden.  Alle klachten m.b.t. de

gepresteerde diensten of de inhoud van deze factuur/creditnota moeten  ons, op straffe van verval en niet-ontvankelijkheid per aangetekend schrijven bekend gemaakt worden binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur / creditnota. Verborgen gebreken die zouden ontsnappen zelfs aan een aandachtig onderzoek van de geleverde koopwaar of de uitgevoerde werken moeten  ons, eveneens op straffe van verhaal en niet-ontvankelijk, binnen een termijn van 10 dagen na hun ontdekking per aangetekend schrijven bekend gemaakt worden.

Het is de klant niet toegelaten aan de vastgestelde gebreken zicht te verhelpen zonder onze toestemming.  Elke waarborg die zou kunnen beloofd zijn zal een einde nemen in geval de klant, zonder onze toestemming, zou gepoogd hebben zelf aan de gebreken te verhelpen.  In geval wij zouden erkennen dat een klacht gerechtvaardigd is, zal het ons geoorloofd zijn het gebrek te verhelpen of een schadeloosstelling uit te keren. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op enige nakomende schadeloosstelling van welke rechtstreekse of onrechtstreekse aard deze ook ware.

 

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en voorschotten

De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de E.W. Bandenservice tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met

eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd. De betaalde voorschotten  blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

 

Art. 8 Ontbinding

Indien de klant één of meerdere van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst  of onderhavige algemene voorwaarden, niet nakomt, indien hij failliet wordt verklaard, indien hij een gerechtelijke of minnelijke concordaat of uitstel van betaling vraagt, indien hij in vereffening wordt gesteld of indien zijn goederen of tegoeden  geheel of gedeeltelijk in beslag genomen, behouden  wij ons recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit ingevolge het loutere feit dat één der voormelde elementen zicht voordoet. In al de gevallen waar krachtens de overeenkomst  of de onderhavige algemene voorwaarden de overeenkomst  door ons als ontbonden ten nadele van de klant, zullen wij het recht hebben de onmiddellijke teruggave te eisen van de reeds geleverde goederen alsook deze opnieuw te verkopen.

 

Art. 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Bij eventuele geschillen dient het geschil te worden behandeld naar Belgisch recht en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement

Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd